PUSH - ! 1 000 000 1 -

1 !
!  PUSH . 40%  PUSH !!! .