? ? 
""  

 
 
, 11 $ 
, 100 
.  

- https://youtu.be/0nei9fzN_qk ( c 12 ) 
- https://join.skype.com/Fn5CGaweoXfp
-   https://delta.money/lyuba

  https://www.youtube.com/watch?v=mdgVs65pMZI